Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató – Kerítésrendszerek Kft
1t Adatkezelő
A Kerítésrendszerek Kft
Székhelye: 1173 Budapest, Csabai út 7t
Cgt 01-09-684559
E-mail cím: info@keritesrendszerekthu
a továbbiakban: Adatkezelő,
Felhasznált weboldalak:
wwwtkeritesrendszerekthu,
wwwtgabionokthu
wwwtkeritesboltthu
wwwtutcaikeritesthu
wwwttablaskeritesthu
wwwtbelatasgatlothu
wwwtdeszkakeritesthu
wwwtbejaratkaputhu
wwwtkutyakifutothu
wwwtoldalkeritesthu
wwwthorganyzotthu
wwwtmobilkeritesthu
wwwtbiztonsagikeritesthu
wwwtvarosikertthu
wwwtgiterboxshopthu
wwwtzsalutamaszthu
A fent domain nevek alat elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldalb üzemeltetője ezúton
teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzet
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatástt
A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban:
Felhasználób elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztatób foglalt
valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előt fgyelmesen olvassa végig a
jelen Tájékoztatótt
A Felhasználók a Weboldalon háromféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
- A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezeten megadot, illetve rendelkezésre
bocsátot személyes adatok (lásd It részbt
- A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással,
annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátot információk (lásd IIt részbt
Adatvédelmi tsztviselő: Szabadkai Zsolt, Emdol Kft
E-mail címe: adatkezelo@keritesrendszerekthu
2t A kezelt adatok köre
at) Ajánlatkérés:
A Weboldalon az Ajánlatkérés menüpont alat a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait
annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, árajánlatot kérjen (a továbbiakban: Ajánlatkérésbt Az
Ajánlatkérés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség, illt szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelezőb:
- teljes név*;
- e-mail cím*;
- telefonszám;
- fénykép, rajz feltöltése;
- üzenett
Adatkezelő a fent jelzet adatokat az ajánlat érvényesség ideje alat jogszerűen kezelit Adatkezelő
ajánlat kötötségének időtartama (egyéb közlés hiányábanb 1 évt
bt) Webshopon keresztül történő megrendelés:
A Kerítésrendszerek Kft által üzemeltetet honlapokon a Felhasználónak lehetősége van online
megrendelni az általa kiválasztot termékekett A Felhasználható a Kosár menüpont alat találhatja
meg a kiválaszot termékeket és láthatja a szállítási költséget ist Amennyiben Felhasználó
megrendeli a kiválaszot terméket, a Kassza menüpontban (továbbiakban: Megrendelésb a
következő személyes adatok megadására van lehetőség, illt szükséges (a *-al jelölt adatok
megadása kötelezőb:
Számlázási cím:
- Vevő neve*;
- Irányítószám*;
- Város*;
- Utca, házszám*;
Szállítási cím (amennyiben nem egyezik a számlázási címmelb:
- Vevő neve;
- Irányítószám;
- Város;
- Utca, házszám;
- Cég esetén adószám / Magánszemély esetén adóazonosító
(2017t január 01-től a 100t000,- Ft-ot elérő és meghaladó ÁFA tartalmú számlákon a vevő
adószámát (magánszemély esetén adóazonosítótb is fel kell tüntetni, az Áfa tvt 307 §-alapjántb
- Válasz email cím*;
- Telefonszám*;
- Üzenet;
A számvitelről szóló 2000t évi Ct törvény 169t §-e alapján Adatkezelő bizonylatok megőrzésére
köteles 8 évigt Adatkezelő törvényi kötelezetsége alapján ez időtartam alat jogszerűen kezel
minden olyan Felhasználóra vonatkozó adatot, melyek az ilyen bizonylatokon szerepelnekt
ct) Hírlevél feliratkozás:
A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresítet felületen kizárólag az
Adatkezelő hírlevelére feliratkoznit Adatkezelő csak azon Felhasználók számára jogosult hírlevelet
küldeni, akik feliratkozásukkal hozzájárultak személyi adataik kezeléséhezt
A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt
adatok megadása kötelezőb:
- e-mail cím*t
A hírlevélre való feliratkozás esetében a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadot e-mail
címre küldöt hírlevelekben történő aktvitást (megnyitás, katntásb mérjet
A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön
részére Hírlevelett A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adot hozzájárulását bármikor
ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezet leiratkozásra
katntva, vagy a vamos-hegyithajna@keritesrendszerekthu címen, illetve a 1173 Budapest, Csabai
út 7t postai címre elküldöt levélben (a pontos személyes adatait feltüntetvebt Adatkezelő a
leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a
direkt marketng adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küldt
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketng célú adatkezelést (Hírlevél küldéstb
érint, akkor Adatkezelő csak a direkt marketng nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználótt
A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16t életévüket betöltöt személyek jogosultakt A
16t életévét be nem töltöt Felhasználó esetén, a Felhasználó személyes adatainak kezelése csak
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felet szülői felügyeletet gyakorló
adta meg, illetve engedélyeztet
3t) Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra
használja fel az adatokat:
- Ajánlatkérés során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása, ennek keretében kapcsolatelvétel és kapcsolatartás az Adatkezelő által nyújtot
szolgáltatások, termékek iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő
tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezeléset
- Megrendelés során: A termékek megrendelésével és szállítási szolgáltatással kapcsolatos
információk ismeretében az Adatkezelő pontos árajánlatot tud adni Felhasználó részéret A
felhasználói adatok szükségesek a későbbi esetleges panaszkezelés hatékony intézése körében ist
- A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról,
szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról, termékismertetőkről
elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadot e-mail címre (a
továbbiakban együt: Hírlevélbt (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118240/2017 tb
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alat, így
- Ajánlatkérés esetében: annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 1 évig kezeli,
illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai
kezeléséhez adot hozzájárulásátt Indoklás: az Adatkezelő által elküldöt Árajánlat 1 évig érvényest
- Megrendelés esetében: a fehasználó által elküldöt személyes adatokat 8 évig őrzi meg az
Adatkezelő (A számvitelről szóló 2000t évi Ct törvény 169t §-ának (1b bekezdése értelmébenbt
- Hírlevél küldése esetén: addig kezeli a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a
Hírlevelek fogadásához adot hozzájárulásátt A személyes adatok az adatkezelés céljának
megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó
kérésére haladéktalanul törlésre kerülnekt
4t) A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az Ajánlatkérés, a Megrendelés, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók
hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint
kezeljet A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adot önkéntes
hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás Felhasználó által bármikor visszavonható
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalont Amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintet (Felhasználób
hozzájárulásának beszerzéset
Adatkezelő adatkezelési tevékenységének jogalapja a fenteken túl a törvényi kötelezetségen
alapult
5t) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adateldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevet Adateldolgozók a
hatályos jogszabályok szerint jogosultakt
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adateldolgozók végzik:
Tárhely-szolgáltató
Hunet Kft
1145 Budapest, Varsó ut 31t
Árufuvarozó cégek
- PATAKI L Trans Szolgt és Kert Btt
1172 Budapest, Abaliget ut 89t
- Magnum Boots Hungary Kft
2855 Bokod, Tátra ut 71t
- Packy Gábor Dávid EtVt
2143 Kistarcsa, Bathyány ut 7t
Honlapfejlesztéssel kapcsolatos adateldolgozás
EMDOL Stúdió Kft
1173 Budapest, Csabai út 7t
Adateldolgozó csak az Adatkezelő által meghatározot célok elérése érdekében (plt könyvelés,
marketng tanácsadás, vásárlói elégedetség mérése stbtb kezelhet a Felhasználó személyes
adatait, melyeket saját céljai érdekében nem használhat felt
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adateldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókatt
Adateldolgozó adatkezelési tevékenységéért Adatkezelő felelőst
Az Adatkezelő kifejezet jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adot Felhasználó kifejezet
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokatt
6t) A Felhasználó jogai
Felhasználót az alábbi jogok illetk meg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban:
Tájékoztatás joga: Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adateldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységérőlt A tájékoztatás kérhető e-mailben
a adatkezelo@keritesrendszerekthu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen:
1173 Budapest, Csabai út 7t mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím
megadásávalt Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számítot legkésőbb 25 (huszonötb napon belül,
írásban válaszolt
Helyesbítés joga: Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes
adatokatb szintén adatkezelo@keritesrendszerekthu e-mail címen vagy a 1173 Budapest, Csabai út
7t postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím
megadásávalt Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek
megtörténtéről írásban értesít az érintetett
Törléshez, zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Felhasználó a fenteken kívül bármikor kérhet az
adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az adatkezelo@keritesrendszerekthu email
címén vagy postai úton a 1173 Budapest, Csabai út 7t postai címen ingyenesen, indokolás
nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásávalt Adatkezelő a törlési
kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és
törli a Felhasználót a nyilvántartásábólt
Törlés helyet az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha
jogszabályi előírás alapján (A számvitelről szóló 2000t évi Ct törvény 169t §-ának (1b bekezdésb
Adatkezelőnek kötelező megtartania a Felhasználó adataitt A zárolás elvégzését követően a
Felhasználó adataihoz csak a cégjegyzékben bejegyzet cégvezetők férhetnek hozzát
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelmét nem
teljesít, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonötb napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránt kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokaitt A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás
lehetőségérőlt
Tiltakozás joga: A Felhasználó tltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezetség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történikt
Az Adatkezelő a tltakozást a kérelem benyújtásától számítot legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozotsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatjat Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve
ha az Adatkezelő a fent határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számítot 30 napon belül bírósághoz fordulhatt
Adathordozhatóság joga: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére
bocsátot személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotat
7t A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtöt információk – cookie-k
7t 1t) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az It részben írtak szerint kifejezeten nem ad meg saját
magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó
személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint
beazonosítható lennet
A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen IIt részében írt adatokat, információkat
rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzent
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal
használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok
automatkus eredményeként rögzítt Az automatkusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve
kilépéskor automatkusan naplózzat
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a
Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosíthatót Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő
és az általa igénybevet Adateldolgozó (tárhely-szolgáltatób fér hozzát Ezen adatok különböző
technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetőkt
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg fle-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének
merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznakt Naplófájlok: az
internetböngésző automatkusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a
Felhasználó számítógépének IP címe (plt 110t256t55t01b, a Felhasználó által használt operációs
rendszer, illetve böngészőprogram tpusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra
látogatot, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatot aloldalak, a weboldalon
megnézet tartalmakt
Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg
tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinélt Továbbá más
nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a
weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsat
7t 2t) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent említet technológiákkal gyűjtöt adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására,
és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra
alkalmas adatalt
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően
működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon
követése, és a Weboldal használatal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűréset
Az Adatkezelő a fenteken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatrólt
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával
kapcsolatban statsztkákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem
alkalmas statsztkai adatokat (plt: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézetebb témakörök,
illetve tartalmakb harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon
nyilvánosságra hozzont
7t 3t) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentekben írt információkat gyűjtsön Önről a
Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben
kikapcsolhatja a cookie-k használatátt
7t4 Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősségett Amennyiben az Adatkezelő tudomására
jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos
jogszabályokat sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalrólt
8t Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvet, tárolt, illetve kezelt adatok védetek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatásátt Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása
alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményénekt
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesset A kezelt
adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazotai, illetve az általa igénybe vet Adateldolgozó
ismerhet meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem
rendelkező személynek nem adja átt
Adatkezelő és az Adateldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy
az adateldolgozó irányítása alat eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező
természetes személyek kizárólag Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említet
adatokat, kivéve, ha az etől való eltérésre uniós vagy hazai jogszabály kötelezi őkett
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek közöt:
ab a személyes adatok álnevesítését és ttkosítását;
bb a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
cb fzikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
db az adatkezelés biztonságának garantálására hozot technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárástt
Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatok véletlenül
se sérüljenek, illetve semmisüljenek megt A fent kötelezetségvállalást Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírjat
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén
– annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok
kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme
teljes mértékben az Interneten nem garantálhatót Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag
keletkezet bármilyen kárértt Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik
személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják, amiért Adatkezelő szintén
nem vállal felelősségett
Adatkezelő semmilyen körülmények közöt nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat,
amelyek faji eredetre, a nemzet és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politkai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézet meggyőződésre, az érdek-képviselet szervezet
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetet
előéletre vonatkoznakt
9t Jogérvényesítési lehetőségek
Adatkezelő a tájékoztatás iránt kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, az érintet személy erre irányuló kérelmére írásban ad
tájékoztatástt
Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számítot legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozotsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjat
Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintet személyt köteles
értesítenit Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintet személy jogos érdekét nem sért az adatkezelés
céljára fgyelemmelt
Ha Adatkezelő az érintet személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelmét elutasítja, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintet személy hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokaitt A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az érintet
személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzet Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság előt („Hatóság”b panasz tétele illet megt
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előt eljárás kezdeményezése és a bírósági
jogorvoslat előt - az érintet személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen Adatkezelőhöz
fordulnia a következő elérhetőségek valamenyikén:
Telefon: +36 20/251-0121;
Email: adatkezelo@keritesrendszerekthu
Postai cím: 1173 Budapest, Csabai út 7t
Amennyiben Adatkezelő és az érintet személy együtműködése nem eredményez jogszerű
állapotot, abban az esetben az érintet személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
rendelkezésére:
- a Hatósághoz fordulhat: postacím: 1530 Budapest, Pft5t; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/ct; email: ugyfelszolgalat@naihthut; honlap címe: htp://wwwtnaihthu;
- az érintet személy bírósághoz fordulhat a jogai megsértése esetén, illetve amennyiben az
adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtot kifogás kapcsán meghozot döntésével az
érintet személy nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a kifogás megvizsgálására meghatározot
legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számítot 30 napon belült
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozikt Az érintet személy választása szerint – a per az
érintet személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előt is megindíthatót
10t Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011t évi CXIIt törvény és a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU
2016/679 szt Rendelet rendelkezései az irányadóakt
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellet
egyoldalúan, bármikor módosítsat
Budapest, 2018t április 30t
Kerítésrendszerek Kft
Adatkezelő